دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-107