اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

 اینجانب.....................................................نویسنده عهده دار مکاتبات مقاله شماره ............................... تحت عنوان:.................................

....................................................................................................................................................................................................................

را برای بررسی و چاپ به عنوان مقاله علمی:    c پژوهشی c  کوتاه پژوهشی  ارسال نموده و تعهد می نمایم :

 

1-      مفاد علمی این مقاله متعلق به صاحبان آن بوده و تاکنون در هیچ یک از مجلات داخلی و یا خارجی به چاپ نرسیده است.

2-       در طول مدت بررسی، مقاله به هیچ یک از مجلات داخلی و یا خارجی ارسال نمی شود.

3-       پس از تکمیل فرم تعهد، تغییری در نویسندگان مقاله داده نمی شود.

4-       پس از پذیرش مقاله، انصراف یا تجدید نظر در مفاد آن مجاز نیست.

5-      در صورتی که خلاف موارد مذکور مشاهده شود، کلیه عواقب ناشی از آن، به عهده نویسندگان می باشد.

 

تلفن: ...................................... نمابر: ......................................پست الکترونیک: .....................................................آدرس: ........................

.....................................................................................................................................................................................................................

نویسندگان مقاله:

نام

نام خانوادگی

آدرس پست الکترونیکی

امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داوران پیشنهادی:

ردیف

نام و نام خانوادگی

آدرس محل کار/ پست الکترونیک

تلفن/نمابر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه: برای مقالات منتج از پایان نامه یا رساله تحصیلی، تکمیل بند زیر الزامی است.

 

 

اینجانب............................................ استاد راهنمای آقای/خانم.............................................. در مقطع ............................... ضمن تایید علمی مقاله مذکور، موارد فوق را گواهی و آقای/خانم ................................................ را به عنوان نویسنده مسئول مکاتبات معرفی می نمایم.

 

امضای استاد راهنما