اصول اخلاقی انتشار مقاله

اینجانب.............................................................نویسنده عهده دار مکاتبات مقاله شماره ............................................................................................................................................. تحت عنوان:...........................................................................................................................................................................................................................................................................

را برای بررسی و چاپ به عنوان مقاله علمی پزوهشی ارسال نموده و تعهد می نمایم :

  • مفاد علمی این مقاله متعلق به صاحبان آن بوده و تاکنون در هیچ یک از مجلات داخلی و یا خارجی به چاپ نرسیده است.
  • در طول مدت بررسی، مقاله به هیچ یک از مجلات داخلی و یا خارجی ارسال نمی شود.
  • پس از تکمیل فرم تعهد، تغییری در نویسندگان مقاله داده نمی شود.
  • پس از پذیرش مقاله، انصراف یا تجدید نظر در مفاد آن مجاز نیست.
  • در صورتی که خلاف موارد مذکور مشاهده شود، کلیه عواقب ناشی از آن، به عهده نویسندگان می باشد.
  • ملاحظات اخلاقی

این پژوهش کد اخلاق را به شماره .............................. از کمیته اخلاق دانشکده/دانشگاه ........................................................ دریافت نموده و رعایت اصول اخلاقی در انجام و انتشار این پژوهش علمی مورد تأیید کلیه نویسندگان است.

نویسندگان مقاله:

ردیف

نام

نام خانوادگی

آدرس پست الکترونیکی

امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس الکترونیکی:

نویسنده مسئول:

تلفن همراه :

وابستگی سازمانی:

تاریخ:                                                     امضا

 

 

توجه: برای مقالات منتج از پایان نامه یا رساله تحصیلی، تکمیل بند زیر الزامی است.

 

اینجانب......................................................... استاد راهنمای اول (اصلی) آقای/خانم.............................................................. ضمن تایید علمی مقاله مذکور، موارد فوق را گواهی و آقای/خانم ................................................... را به عنوان نویسنده مسئول مکاتبات معرفی می نمایم.

 

امضای استاد راهنما