فرایند پذیرش مقالات

به نام خدا

  1.  ثبت نام نویسنده مسئول در سامانه نشریه
  2.  تکمیل فرم ها و ارسال فایل های نهایی مقاله (1 فایل مقاله اصلی به فرمت ورد  فاقد اسامی نویسندگان، ایمیل و پست سازمانی انها و 1 فایل ورد شامل اسامی نویسندگان، ایمیل و پست سازمانی نویسندگان)
  3.  اطلاع رسانی  ثبت مقاله در نشریه  به نویسنده مسئول
  4. بررسی مقاله توسط دبیر تخصصی و تطابق با اهداف نشریه
  5. در صورت مثبت بودن پاسخ ردیف 4 درخواست فرم تعهد
  6. ارسال فرم تعهد به نشریه
  7. نظرخواهی از هیئت تحریریه برای تعیین داور
  8. داوری مقاله
  9. بررسی نظر نهایی داوران در هیت تحریریه و تصمیم گیری در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش مقاله
  10. اعلام نتیجه به نویسنده مسئول و در نتیجه مثبت بودن ردیف 9  (اعلام پذیرش علمی) انجام اقدامات لازم برای انتشار مقاله 

 توجه: این نشریه در حال حاضر وجهی بابت مراحل مختلف (داوری تا انتشار) مقالات دریافت نمی کند.

 

برای دریافت فرم تعهدنامه و انتخاب داوران کلیک کنید.