فرایند پذیرش مقالات

به نام خدا

  1.  ثبت نام نویسنده مسئول در سامانه نشریه
  2.  تکمیل فرم ها و ارسال نهایی مقاله 
  3.  ااطلاع رسانی  ثبت مقاله در نشریه  به نویسنده مسئول
  4. بررسی مقاله توسط دبیر تخصصی و تطابق با اهداف نشریه
  5. در صورت مثبت بودن پاسخ ردیف 4 درخواست فرم تعهد
  6. ارسال فرم تعهد به نشریه
  7. نظرخواهی از هیئت تحریریه برای تعیین داور
  8. داوری مقاله
  9. بررسی نظر نهایی داوران در هیت تحریریه و تصمیم گیری در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش مقاله
  10. اعلام نتیجه به نویسنده مسئول و در نتیجه مثبت بودن ردیف 9 انجام اقدامات لازم برای انتشار مقاله

 

 

برای دریافت فرم تعهدنامه و انتخاب داوران کلیک کنید.