تهیه آزمایشگاهی غشای نانوفیلتراسیون ارتقا یافته متشکل از سلولز استات بوتیرات/ نانوذرات مکسین برای حذف رنگ و نمک از آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این پژوهش برای اولین بار نانوفیلترهای متشکل از پلیمر سلولزاستات بوتیرات و نانوذرات مکسین ساخته شده و برای حذف رنگ و نمک از آب مورد استفاده قرار گرفتند. به این منظور ابتدا نانوذرات مکسین از پیش ماده‌ی Ti3AlC2 سنتز شده و وجود ساختار لایه‌ای و نیز ایجاد گروه عاملی OH- در آنها‌ به اثبات رسید. سپس نانوفیلترهای سلولز استات بوتیرات در غلظت‌های 0 تا 4% وزنی از نانوذره ساخته شده و ارزیابی های مختلفی در خصوص آنها به انجام رسید. نتایج حاصله حاکی از افزایش تخلخل، کاهش زاویه تماس آب، افزایش شار آب و نیز ارتقای نسبت بازیابی شار غشاها با افزایش غلظت نانوذرات بود. همچنین با افزودن مکسین به پلیمر و افزایش غلظت آن تا 3% وزنی، ویژگی های مکانیکی، شامل استحکام کششی، مدول الاستیک و افزایش طول در نقطه ی شکست افزایش یافتند در حالی که افزایش بیش‌تر در غلظت نانوذره، افت این ویژگی‌ها را به دنبال داشت. در تمامی غشاها و تا سطح 3 درصد وزنی از نانوذرات، میزان دفع رنگ‌های متیلن آبی و متیل نارنجی و نیز نمک دو ظرفیتی، بالای 90% بود.

کلیدواژه‌ها