سنتز فوم آلژینات به روش خشک کردن انجمادی- اتصال عرضی و کاربرد آن برای حذف رنگ از محلول های آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رییس دانشکده

2 گروه مهندسی شیمی، موسسه آموزش عالی جهادانشگاهی استان اصفهان، ایران

چکیده

یکی از روش‌های مؤثر در تصفیه پساب‌های رنگی آلاینده محیط زیست، روش جذب سطحی می‌باشد. در این پژوهش جاذب فومی کلسیم آلژینات به روش خشک کردن انجمادی - ایجاد اتصال عرضی سنتز شد و جهت جداسازی رنگ متیلن بلو از محلول آبی مورد استفاده قرارگرفت. جهت بررسی ساختار فوم تولیدشده، مشخصه یابی توسط آنالیزهای مختلف انجام گردید. علاوه بر آن سینتیک فرآیند، ایزوترم جذب، تاثیر پارامترهای مختلف از جمله غلظت رنگ (10-2 میلی گرم بر لیتر)، pH (11-3)، میزان تورم و احیای جاذب مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که جاذب فومی کلسیم آلژینات با مشخصات موردنظر با موفقیت تهیه شد و فرآیند جذب رنگ متیلن بلو توسط جاذب از سینتیک جذب مرتبه دوم و ایزوترم جذب فروندلیچ پیروی می‌کند. میزان جذب متیلن بلو توسط جاذب سنتز شده برابر mg/g 80/3 و بازدهی آن 97% بود. همچنین افزایش pH اولیه و غلظت محلول رنگ، عملکرد فرآیند جذب را بهبود بخشید. این جاذب قابلیت احیاء داشته و پس از سه مرتبه احیاء همچنان میزان جذب قابل توجهی برای رنگ از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها