مطالعات جذب و سینتیک حذف کبالت با رزین کی‌لیت ساز دی اتیلن تری آمین از محیط‌های آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکدة چرخة سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران ، ایران

2 پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای -سازمان انرژی اتمی ایران

3 دانشکدة فنی ، دانشگاه تهران ،تهران، ایران

4 پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران ،ایران

چکیده

توسعه و افزایش فعالیت‌های صنعتی باعث پراکنده شدن فلزات سمی به محیط زیست گردیده و انسان‌ها در معرض این فلزات قرار می گیرند. نتایج این تحقیق به شرح زیر می‌باشد: pH بهینه برای درصد جذب مشخص گردید که برابر با 8 بود، مقدار جاذب 04/0 گرم، ایزوترم دوبنین رادوشکویچ برای (XAD-4-DETA) مناسبترین رگرسیون خطی بود، بیشینه مقدار ظرفیت جذب توسط دوبنین 1/73 میلی‌گرم بر گرم در دمای محیط ، مدل سنتیک جذب از نوع شبه مرتبه دوم بود و همچنین نوع نفوذ در حفرات جاذب توسط هر دو مقاومت فیلمی و نفوذ درون ذره ای کنترل می شد، جذب جاذب به‌صورت گرماگیر انجام گرفته و با افزایش دما بر میزان ظرفیت جاذب افزوده می شد، با افزایش قدرت یونی محلول به دلیل کاهش فعالیت فلز در محلول و تشکیل کمپلکس با آنیون‌های موجود از میزان جذب کاسته می‌شدو در نمونه‌های حقیقی به دلیل اینکه خود این نمونه‌ها شامل یون‌های فلزی دیگری بودند درصد جذب برای جاذب نیز کاهش حدود 20% داشت.

کلیدواژه‌ها