دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 1-110 
بررسی تاثیر عمق آب شور در آب شیرین کن خورشیدی پلکانی با استفاده از نرم افزار Comsol

صفحه 58-70

فروغ درانی؛ سید محمد حسینی؛ محمدرضا سردشتی بیرجندی؛ فرهاد شهرکی