سنتز نانوکامپوزیت مغناطیسی بر پایه چارچوب ایمیدازول زئولیتی-8 آلاییده شده با نانوذرات نقره به منظور حذف مؤثر آلاینده آلی از پساب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی شیمی-دانشکده مهندسی شیمی و مواد- دانشگاه صنعتی شاهرود

10.22103/jsse.2021.2772

چکیده

چارچوب‌های آلی-فلزی کلاس جدیدی از پلیمرهای کئوردینه شده و مواد متخلخل هستند که به دلیل بهره‌مندی از ساختار دوگانه، در زمینه‌های مختلف علمی کاربرد گسترده‌ای دارند. در این پژوهش سنتز نانوکامپوزیت مغناطیسی γ-Fe2O3@SiO2@ZIF-8 جهت حذف آلاینده آلی از پساب مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه برای بهبود عملکرد فوتوکاتالیستی این ترکیب، نانوذرات نقره با روش رسوب‌دهی نوری به ساختمان چارچوب آلی فلزی ZIF-8 افزوده شده است. نانوساختار‌های سنتز شده به کمک آنالیز‌های ساختاری مختلف از جمله XRD، SEM/EDX، FTIR،ICP-OES و VSM شناسایی شده‌ و عملکرد آن‌ها جهت حذف رنگزای ردامین ب (RhB) با مطالعه اثر پارامترهای مختلف از جمله مقدار دوز فوتوکاتالیست، pH محلول و غلظت اولیه رنگزا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که فوتوکاتالیست γ-Fe2O3@SiO2@ZIF-8-Ag با بازدهی 96% بهترین عملکرد را در حذف رنگزای آلی داشت. همچنین آزمایشات پایداری نشان داد که فوتوکاتالیست سنتز شده پس از پنج چرخه عملکرد مناسب خود را حفظ می-کند. بنابراین، نانوکامپوزیت پیشنهاد شده می‌تواند به عنوان فوتوکاتالیست مناسب و مقرون به صرفه با قابلیت استفاده مجدد در زمینه تصفیه آب مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها