بررسی تاثیر عمق آب شور در آب شیرین کن خورشیدی پلکانی با استفاده از نرم افزار Comsol

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 گروه مهندسی شیمی، دانشکده شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

10.22103/jsse.2021.2770

چکیده

آب شیرین کن خورشیدی پلکانی از جمله انواع دستگاه‌هایی است که در زمینه تصفیه آب به کار می‌روند. در این مقاله به شبیه سازی آب شیرین کن خورشیدی پلکانی موجود در دانشگاه سیستان و بلوچستان با نرم افزار Comsol پرداخته شده است. پس از مقایسه داده‌های تجربی و نتایج حاصل از نرم افزار، تاثیر پارامتر عمق آب شور روی پله‌ها بر میزان تولید آب شیرین خروجی از آب شیرین کن مورد بررسی قرار گرفت. عملکرد دستگاه برای عمق‌های آب شور 005/0 و 0075/0 و 01/0 متر با نرخ آب شور ورودی (kg/min) 2/0 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش عمق آب شور، دمای آب به دست آمده کاهش یافته و همچنین اختلاف دما بین سطح آب و سطح شیشه کاهش می‌یابد و از میزان آب شیرین تولیدی نیز کاسته می‌شود.
آب شیرین کن خورشیدی پلکانی از جمله انواع دستگاه‌هایی است که در زمینه تصفیه آب به کار می‌روند. در این مقاله به شبیه سازی آب شیرین کن خورشیدی پلکانی موجود در دانشگاه سیستان و بلوچستان با نرم افزار Comsol پرداخته شده است. پس از مقایسه داده‌های تجربی و نتایج حاصل از نرم افزار، تاثیر پارامتر عمق آب شور روی پله‌ها بر میزان تولید آب شیرین خروجی از آب شیرین کن مورد بررسی قرار گرفت. عملکرد دستگاه برای عمق‌های آب شور 005/0 و 0075/0 و 01/0 متر با نرخ آب شور ورودی (kg/min) 2/0 مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها