مطالعه تجربی و مدل سازی ترمودینامیکی جداسازی تولوئن از هپتان به کمک حلال های نقطه اتکتیک عمیق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران

2 2. دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، تهران

3 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)، تهران، ایران

10.22103/jsse.2020.2687

چکیده

نقطه آزئوتروپ یکی از مهمترین محدودیت‌های موجود در واحدهای پتروشیمی می‌باشد که مانع جداسازی و خالص سازی مواد و محصولات مختلف می شود. در این پژوهش از حلال اتکتیک عمیق به عنوان شکننده نقطه آزئوتروپ مخلوط هپتان و تولوئن استفاده شده است. اخیراً حلال های اتکتیک عمیق به عنوان حلال های سبز سازگار با محیط زیست مورد توجه بیشتری واقع شده اند تا بتوانند جایگزین ترکیبات آلی فرار شوند. این حلال‌ها از ترکیب یک پذیرنده پیوند هیدروژنی و یک دهنده پیوند هیدوژنی تشکیل شده اند. در این پژوهش، حلال‌ها به ترتیب با نسبت 3:1 برای کولین کلراید و تیواوره تحت عنوان حلال شماره یک، و نسبت 2:1 برای کولین کلراید و 1و2-پروپاندیول تحت عنوان حلال شماره دو ساخته شده اند. به فرآیند جداسازی در دمای 15/298 کلوین و فشار اتمسفریک انجام شده است. همچنین به کمک مدل ترمودینامیکی UNIFAC که یک مدل پیشگو است برای مدلسازی سیستم مایع - مایع سه جزئی فوق استفاده شده است. انحراف میانگین (RMSD) برای سیستم اول و دوم به ترتیب 38/3 و 99/2 محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات