دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-125 
مدل سازی نشست آسفالتین بر روی سطوح فلزی پوشش دار

صفحه 1-14

محمد حاجی ثوامری؛ عبدالحسین همتی سراپرده؛ سعید نوروزی اپورواری؛ احمد ایران نژاد؛ امیر قاسم زاده؛ مهین شفیعی