دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-125 
1. مدل سازی نشست آسفالتین بر روی سطوح فلزی پوشش دار

صفحه 1-14

محمد حاجی ثوامری؛ عبدالحسین همتی سراپرده؛ سعید نوروزی اپورواری؛ احمد ایران نژاد؛ امیر قاسم زاده؛ مهین شفیعی


7. مطالعه آزمایشگاهی و ترموسینتیکی جذب گاز اتان در حلال نرمال متیل پیرولیدون

صفحه 97-113

محمد یوسفی؛ شیماء عزیزی؛ سید محسن پیغمبرزاده؛ ضحی عزیزی