سنتز سریع نانوکامپوزیت سولفید روی-سولفید مس و کاربرد فتوکاتالیستی آن جهت حذف متیلن بلو از محیط آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

10.22103/jsse.2021.2771

چکیده

در این تحقیق به سنتز نانو کامپوزیت های تک جزئی و دوجزئی سولفید مس و سولفید روی پرداخته شده است. در همین راستا برای ایجاد اتصال نامتجانس بین فازهای مذکور در کامپوزیت نهایی، نمک های استات مس و استات روی به عنوان پیش ماده یون فلزی و تیواوره به عنوان منبع سولفور در محیط N، N-دی متیل فرمامید (به عنوان حلال و عامل اتصال سطحی) به مدت 20 ثانیه تحت تابش ماکروویو قرار گرفتند. نمونه‌ها با روش‌های میکروسکوپی الکترونی روبشی نشر میدان، طیف سنجی اشعه ایکس بر حسب انرژی، تفرق‌سنجی اشعه ایکس و طیف‌سنجی انعکاس نفوذی مشخصه‌یابی شدند. متیلن بلو به عنوان یک آلاینده با قابلیت ردیابی بالا جهت انجام آزمون فتوکاتالیستی نمونه های سنتز شده مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که راندمان قابل قبول حذف رنگ حدود 60 درصد بعد از گذشت 5 سیکل کاری شامل 30 دقیقه تماس با محلول رنگی در محیط تاریک و 60 دقیقه تابش دهی با لامپ توان پایین فرابنفش حفظ می شود. همچنین کامپوزیت تولید شده بین سولفید روی و سولفید مس دارای اتصال نامتجانس از نوع p-n بوده و قابلیت تخریب فتوکاتالیستی بهتری نسبت به فازهای سولفیدی مجزا دارد.

کلیدواژه‌ها