دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-87 
4. شبیه‌‌سازی تأثیر هندسه کارتریج در فرآیندهای جداسازی

صفحه 30-40

سمیرا قطبی؛ بهاره پیرزاده؛ داود محبی کلهری؛ اعظم عبدالهی


5. جداسازی فاز های آبی و آلی به کمک فناوری میکروسیالی

صفحه 41-50

علی پوراصغر محمدی؛ علی اصغر محمدی؛ داریوش باستانی