دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 1-85 
بررسی اندرکنش‌های الکتروشیمیایی در جداسازی پیروتیت از مگنتیت در حضور پیریت و یون فرو

صفحه 52-62

10.22103/jsse.2024.4203

علی رجبی خانقاهی؛ شاهین مصراوغلی؛ معصومه کردپریجائی؛ سید ضیاالدین شفایی تنکابنی