ساخت غشای پلی دی متیل سیلوکسان و اصلاح خواص آن توسط نانوذرات TiO2 جهت جداسازی آب و اتانول در فرایند تراوش تبخیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استا دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

حذف ترکیبات آلی فرار مانند اتانول،یکی از چالش برانگیزترین و اساسی ترین دغدغه های امروزه بر طبق سیاست های جدید زیست محیطی می باشد.با توجه به مضرات این ترکیبات و تاثیرات مهمی که بر محیط زیست و حیات موجودات دارند،تصفیه مناسب آنها و جلوگیری از ورود این ترکیبات به محیط،امری مهم تلقی می شود.در این تحقیق،جداسازی اتانول به عنوان یک ترکیب آلی فرار با استفاده از غشای خالصPDMS و غشای نانوکامپوزیتPDMS/TiO2 با درصد های متفاوت نانوذره طی فرایند تراوش تبخیری مورد بررسی و پارامترهای عملیاتی نظیر تاثیر دما،تاثیر غلظت اتانول و همچنین تاثیر افزایش درصد نانوذره بر عملکرد تراوش تبخیری مورد مطالعه قرار گرفت.از آنالیزSEM(میکروسکوپ الکترونی روبشی)جهت بررسی مورفولوژی غشاها،آنالیزCA(زاویه تماس) جهت سنجش میزان آبگریزی غشاها،آنالیزTGA جهت بررسی مقاومت دمایی غشاها و همچنین از آنالیزFTIR جهت مشاهده ی گروه های پیوندی موجود در غشاها استفاده شد.طبق نتایج به دست آمده،افزایش دما سبب افزایش جنبش و تحرک مولکولی و به دنبال آن افزایش شار کل را به دنبال دارد.با افزایش میزان شار عبوری آب،فاکتور جداسازی به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد.به طوری که با افزایش دما از 30 به 60درجه سانتی گراد،فلاکس با افزایش دو برابری و ضریب جداسازی از 2/11 به میزان 2/4 کاهش می یابد.با افزودن نانوذره به غشا،در ابتدا افزایش میزان گزینش پذیری غشا و سپس کاهش آن مشهده شد.این امر می تواند به دلیل کلوخه شدن نانوذره در غلظت های بالای آن باشد.به طور کلی غشای نانوکامپوزیت حاوی درصد 1/0% نانوذره با داشتن گزینش پذیری2/11 و شار1230 بهترین گزینش گری را از خود نشان داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Jahandideh S, Shirazi MJ, Tavakoli M. Mechanical and thermal properties of octadecylamine-functionalized graphene oxide reinforced epoxy nanocomposites. Fibers and Polymers. 2017 Oct; 18:1995-2004.
[2] Du C, Du JR, Feng X, Wang J. Green extraction of perilla volatile organic compounds by pervaporation. Separation and Purification Technology. 2021 Apr 15; 261:118281.
[3] Zhang Y, Yu Y. Adsorptive removal of Cr3+, Cu2+, and Ni2+ ions by magnetic Fe3O4@ alkali-treated coal fly ash. Desalination and Water Treatment. 2018; 123:277-87.
[4] Li L, Xiao Z, Tan S, Pu L, Zhang Z. Composite PDMS membrane with high flux for the separation of organics from water by pervaporation. Journal of Membrane Science. 2004 Nov 1; 243(1-2):177-87.
[5] Peng P, Shi B, Lan Y. Preparation of PDMS-silica nanocomposite membranes with silane coupling for recovering ethanol by pervaporation. Separation Science and Technology. 2011 Feb 21; 46(3):420-7.
[6] Sun D, Li BB, Xu ZL. Pervaporation of ethanol/water mixture by organophilic nano-silica filled PDMS composite membranes. Desalination. 2013 Aug 1; 322:159-66.
[7] Mao H, Zhen HG, Ahmad A, Zhang AS, Zhao ZP. In situ fabrication of MOF nanoparticles in PDMS membrane via interfacial synthesis for enhanced ethanol permselective pervaporation.  Journal of Membrane Science. 2019 Mar 1; 573:344-58.
[8] Dutta BK, Sikdar SK‌.  Separation of volatile organic compounds from aqueous solutions by pervaporation using S− B− S block copolymer membranes. Environmental science & technology. 1999 May 15;33 (10):1709-16.
[9] Zong C, Yang X, Chen D, Chen Y, Zhou H, Jin W. Rational tuning of the viscosity of membrane solution for the preparation of sub-micron thick PDMS composite membrane for pervaporation of ethanol-water solution. Separation and Purification Technology. 2021 Jan 15; 255:117729.
[10] Qian W, Hu X, He W, Zhan R, Liu M, Zhou D, Huang Y, Hu X, Wang Z, Fei G, Wu J. Polydimethylsiloxane incorporated with reduced graphene oxide (rGO) sheets for wound dressing application: Preparation and characterization. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2018 Jun 1; 166:61-71.
[11] Chapman PD, Oliveira T, Livingston AG, Li K. Membranes for the dehydration of solvents by pervaporation. Journal of Membrane Science. 2008 Jun 20; 318(1-2):5-37.
[12] Liu G, Jin W. Pervaporation membrane materials: Recent trends and perspectives. Journal of Membrane Science. 2021 Oct 15; 636:119557.
[13] Wee SL, Tye CT, Bhatia S. Membrane separation process-Pervaporation through zeolite membrane. Separation and Purification Technology. 2008 Nov 3; 63(3):500-16.