کاهش بازیابی مس و آهن در کنسانتره مولیبدن مجتمع مس سرچشمه از طریق کاهش pH

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی معدن- دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

2 دانشگاه ولی عصر (عج)، گروه مهندسی معدن

3 مجتمع مس سرچشمه

چکیده

یکی از منابع مهم مولیبدن، کانسارهای مس پورفیری بوده که در آن‌ها کنسانتره مولیبدنیت به عنوان محصول جانبی تولید می‌شود. در مجتمع مس سرچشمه ابتدا در کارخانه پرعیارکنی، شناورسازی کانی‌های مس و مولیبدن به صورت تجمعی انجام می‌شود. در این مرحله کانی‌های مس با استفاده از کلکتورهای سولفیدریل وکانی مولیبدنیت به طور طبیعی و با استفاده از کمک کلکتور گازوییل شناور می‌شود. سپس در کارخانه فرآوری مولیبدن، از شناور شدن کانی‌های مس‌ با استفاده از سولفید سدیم جلوگیری شده وکانی مولیبدنیت شناور می‌گردد. یکی از عوامل تاثیرگذار بر بازداشت موثر کانیهای مس‌ و آهن، pH می‌باشد. در این تحقیق مقدار مناسب pH و بهترین محل اضافه کردن عامل کاهش دهنده pH به منظور افزایش کارایی مدار فلوتاسیون مولیبدن تعیین گردید. به این منظور و با توجه به مکان‌هایی که امکان عملیاتی اضافه کردن اسید وجود دارد، از سه بخش پر عیار کنی اولیه، شستشوی سوم و شستشوی پنجم مدار نمونه برداری‌ انجام شده و در مقیاس آزمایشگاهی تأثیر کاهش pH بر عیار و بازیابی بررسی گردید. نتایج نشان داد که کاهش pH در مرحله پرعیارکنی اولیه باعث کاهش بازیابی مولیبدن شده و بنابراین توصیه نمی‌شود. از طرفی در مراحل شستشوی سوم و پنجم با کاهش pH از حدود ۱۲ به ۵/۱۰، بازیابی مس به ترتیب در این دو مرحله ۱۰ و ۳۰ درصد کاهش یافته که باعث افزایش شدید کارایی سیستم می‌شود. از این رو خوراک مرحله شستشوی پنجم به عنوان بهترین محل‌جهت اضافه‌کردن اسید سولفوریک پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] کریم پور، م، (1374) "زمین شناسی اقتصادی کاربردی" انتشارات صالح، نشر مشهد.
 
[2] Peter Amelunxen, Christopher Schmitz, Leonard Hill, Nolan Goodweiler, and Josh Andres (2019) “Molybdenum. SME Mineral Processing and Extractive Metallurgy Handbook”, K. Kawatra and C. Young. U.S.A., Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, 1891-1916.
 
 [3] Y. Hu, w. Sun, and D. Wang (2009) "Electrochemistry of Flotation of Sulphide Minerals" Tsinghua University Press.
 
[4] D Meadows, D Jensen, F Traczyk, S Yu and L Riffo (2013) "Molybdenum Flotation Circuit and Cells Flotation" Metallurgical Plant Design and Operating Strategies, Perth WA.
 
[5] Hepel, T. and Pomianowski, A. (1977) "Diagrams of electrochemical equilibria of the system copperpotassium ethyl xanthate-water at 25°c", Int. J. Miner. Process., 4:345-361.
 
[6] Courtney Alan Young (1987) "NONSTOICHIOMETRY OF CHALCOCITE IN WATER-XANTHATE SYSTEMS" Thesis submitted to the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF SCIENCE.
 
[7] NICICO (1987) “Sarcheshmeh concentrator operating manual, Molybdenite plant”, Sarcheshmeh, Iran.
 
 [8] ب. طاهری، (1399) "فلوتاسیون کانیهای سولفیدی مس (کلکوپیریت کلکوسیت) با استفاده از واکنشگرهای گوگرددار از طریق کنترل پتانسیل"، پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
 
[9] Wills B.A., Finch J.A, (2016) "Wills’ Introduction to Mineral Processing Technology" Eighth ed., Elsevier Science & Technology Books Publisher.