دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 1-141 
توسعه یک مدل ریاضی برای خشک کن انجمادی

صفحه 33-43

10.22103/jsse.2011.78

محمد رضا شهداد؛ علیرضا فضلعلی؛ مرتضی خان احمدی


جداسازی مونت موریلنیت از بنتونیت نوع سدیمی و کلسیمی

صفحه 45-53

10.22103/jsse.2011.79

مجید طهمورسی؛ عبدالهادی ابراهیمی؛ امیر صرافی؛ عبدالرضا ایرج منصوری؛ مرتضی میرزایی


انحلال گالوانیکی کالکوپیریت در محیط سولفاته در حضور یون فریک با استفاده از کاتالیزور پیریت

صفحه 111-120

10.22103/jsse.2011.85

سید محمد جواد کلینی؛ مجید جعفریان؛ محمود عبدالهی؛ سهیلا جوادیان؛ والح آقازاده


رسوب‌گذاری دانه‌ها: اثر برهمکنش دانه-زمینه

صفحه 121-129

10.22103/jsse.2011.86

هژیر کورکی؛ محمدحسین نوید فامیلی؛ مهرزاد مرتضایی