دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-87 
6. تصحیح ایزوترم لانگمویر در فرآیندهای جذب سطحی وابسته به pH

صفحه 59-68

علی علی¬پور نجمی؛ رضا ظاهربومی؛ احمد رهبر کلیشمی