دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، تیر 1393، صفحه 1-81 
مدلسازی سینتیکی فرآیند تبلور به شیوه ضدحلال فوق بحرانی (دی اکسید کربن-تولوئن-فنانترن)

صفحه 11-21

10.22103/jsse.2014.598

مهرنوش شوشتری؛ سید مصطفی نوعی باغبان؛ سید حسین نوعی باغبان؛ داریوش جعفری