دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-131 
لیچینگ چند مرحله ای مس و طلا از پسماند واحد غبار ”مجتمع مس سرچشمه“ با استفاده از روش تیواوره

صفحه 71-84

فاطمه گل آقایی؛ علیرضا محدثی؛ سید احمد عطایی؛ محمد علی کریمی؛ معصومه ترابی پاریزی