دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 1-74 
بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر فرآیند جداسازی جامد-مایع در تیکنر آزمایشگاهی مجتمع مس سرچشمه

صفحه 43-56

10.22103/jsse.2012.64

علی رضا آقاجانی شهریور؛ عطاالله سلطانی گوهرریزی؛ مجید ابراهیم زاده قشلاقی؛ علی محبی؛ امیر صرافی؛ مصطفی حسینی روح الامینی