دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-84 
1. تولید بیواتانول از مواد لیگنوسلولزی در بیوراکتور غشایی

صفحه 1-11

محمدحسن ابراهیمی؛ محمد سلطانیه؛ سعید کاشفی؛ مهدی حقی؛ مهدی یزدان شناس