دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 1-84 
تولید بیواتانول از مواد لیگنوسلولزی در بیوراکتور غشایی

صفحه 1-11

10.22103/jsse.2016.956

محمدحسن ابراهیمی؛ محمد سلطانیه؛ سعید کاشفی؛ مهدی حقی؛ مهدی یزدان شناس