دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، دی 1392، صفحه 1-75 
کاربرد تحلیل اکسرژی در بهبود عملکرد آب شیرین کن خورشیدی نوع پلکانی آبشاری

صفحه 37-46

10.22103/jsse.2013.563

حلیمه آقایی زوری؛ فرشاد فرشچی تبریزی؛ فرامرز سرحدی؛ فضل الله حشمت نژاد