دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بهینه کردن طراحی جداکننده گرانشی سه فازی صنعتی به منظور رفع مشکلات مربوط به فرایند جدایش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

زهره خلیفات؛ مرتضی زیودار؛ رهبر رحیمی


2. شبیه‌سازی و بهبود عملکرد واحد مرکاپتان زدایی شرکت گاز پارس جنوبی به کمک طراحی یک سیکل فرآیندی جدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1400

رضا سید آبادی؛ بهاره بیدار؛ محمدرضا سردشتی بیرجندی؛ فرهاد شهرکی