دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-88 
1. استحصال فلز ایندیم از محلول سولفاته

صفحه 13-13

سید محمد جواد کلینی؛ حسین مهرپویا؛ کمال صابریان؛ محمود عبداللهی


4. تأثیر پارامترهای عملیاتی و طراحی در طبقه بندی پودر با استفاده از سیکلون و مخزن ته نشینی

صفحه 41-54

محمد صادق ترکش اصفهانی؛ سیروس شفیعی؛ حسین عجمین فهادان؛ میلاد ایلچی زاده