دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-104 
6. بررسی اثر الکل‌های زنجیره‌بلند کاهنده تبخیر آب بر فلوتاسیون مس

صفحه 61-77

حمیده افخمی؛ حسین ملکی نژاد؛ عصمت اسماعیلزاده؛ خداکرم غریبی؛ ابوالفضل عزیزیان


8. تاثیر اندازه ذرات و دانسیته پالپ بر سینتیک بیولیچینگ کنسانتره کالکوپیریتی

صفحه 95-104

محمدرضا اسمعیل بگی کرمانی؛ مهین شفیعی؛ محمد رنجبر همقاوندی