دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 1-104 
بررسی اثر الکل‌های زنجیره‌بلند کاهنده تبخیر آب بر فلوتاسیون مس

صفحه 61-77

10.22103/jsse.2017.1756

حمیده افخمی؛ حسین ملکی نژاد؛ عصمت اسماعیلزاده؛ خداکرم غریبی؛ ابوالفضل عزیزیان