دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-86 
1. طراحی ساختار کنترلی چند متغیره غیرمربعی در فرایند جداسازی نفت خام: اثر تغییر ظرفیت

صفحه 1-12

میرمحمد خلیلی پور لنگرودی؛ جعفر صادقی؛ فرهاد شهرکی؛ کیانوش رزاقی


3. مدل‌سازی حذف گاز CO2 از گاز طبیعی حاوی H2S به کمک تماس دهنده‌های غشایی

صفحه 21-29

سجاد پرویزی مریدانی؛ سید عباس موسوی؛ محمد رحیمی؛ مسعود صادقی