دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 1-86 
مدل‌سازی حذف گاز CO2 از گاز طبیعی حاوی H2S به کمک تماس دهنده‌های غشایی

صفحه 21-29

10.22103/jsse.2017.1441

سجاد پرویزی مریدانی؛ سید عباس موسوی؛ محمد رحیمی؛ مسعود صادقی