اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر ابراهیم نوروزیان

شیمی تجزیه استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

e_noroozianuk.ac.ir
0343320211-9

مدیر مسئول

دکتر محمد رنجبر

فراوری و جداسازی مواد استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

m.ranjbaruk.ac.ir
034-32133818

مدیر اجرایی

دکتر مهین شفیعی

مهندسی شیمی و نفت استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

m.schaffieuk.ac.ir
034-32123083

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا احسانی

مهندسی شیمی، جداسازی استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

ehsanimrac.iut.ir
0310-39156073

دکتر علی احمدی

مهندسی معدن- فراوری دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان

a.ahmadicc.iut.ac.ir

دکتر محمد پازوکی

مهندسی شیمی، بیوتکنولوژی استاد، پژوهشگاه مواد و انرژی

m.pazoukimerc.ac.ir
02616280040-9

حسن پهلوانزاده

مهندسی شیمی، جداسازی استاد، دانشگاه تربیت مدرس

pahlavzhmodares.ac.ir
021-82883312

دکتر محمد رنجبر

فراوری و جداسازی مواد استاد، دانشگاه شهید باهنرکرمان

m.ranjbaruk.ac.ir
034-32133818

دکتر جلالدین شایگان

مهندسی شیمی، محیط زیست استاد، دانشگاه صنعتی شریف

shayegansharif.edu
021-66165420

دکتر مهین شفیعی

مهندسی شیمی و نفت استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

m.schaffieuk.ac.ir
034-32123083

دکتر فرهاد شهرکی

مهندسی شیمی،جداسازی استاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

fshahrakihamoon.usb.ac.ir
05412426206

دکتر محمود عبدالهی

فراوری و جداسازی مواد استاد، دانشگاه تربیت مدرس

minmabdmodares.ac.ir
021-82883393

دکتر محمدحسن فضائلی پور

مهندسی شیمی- بیو تکنولورژی استاد، دانشگاه یزد

fazaelipooryazd.ac.ir

دکتر علی مصطفوی

شیمی تجزیه استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

mostafavi.aligmail.com
034-33202110

دکتر ابراهیم نوروزیان

شیمی تجزیه استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

e_noroozianuk.ac.ir
034-332021109

کارشناس نشریه

محمد رضا محمدی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

mohammmadi.mrmgmail.com
0000-0002-6303-4246