بررسی پارامترهای موثر در حذف آلاینده‌های فسفات و آهن توسط زئولیت طبیعی اصلاح شده؛ مطالعه سینتیک و ترمودینامیک جذب سطحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم

10.22103/jsse.2021.3094

چکیده

کلینوپتیلولیت نوعی زئولیت طبیعی است که به دلیل فراوانی، ارزانی، سطح ویژة مناسب و عوامل فعال سطحی برای حذف آلاینده‌ها مناسب است. هدف از این پژوهش، بررسی حذف یون‌های آهن و فسفات در محلول آبی با استفاده از زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت است. میزان حذف این آلاینده‌ها توسط جاذب در شرایطی مانند روش اصلاحی، غلظت جاذب به آلاینده، زمان تماس و pH مورد بررسی قرار گرفت. اصلاح جاذب با محلول‌های اسیدی منجر به حذف یون آهن به میزان 87% در 2/6 pH=و 40 D/C= و حذف یون فسفات به میزان 91% در 4/5 pH= و 40D/C= شد. تأثیر نسبت غلظت جاذب به آلاینده و pH نیز به‌عنوان عوامل مهم در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی مدل‌های مختلف ایزوترم جذب سطحی دلالت بر این دارد که مدل لانگمویر برای فسفات با بیشترین جذب برابر mg/g 25/62 و مدل فروندلیچ برای آهن با بیشترین جذب برابر mg/g 35/48 مناسب هستند. مطالعة حاضر نشان داد که کلینوپتیلولیت با روش اصلاحی می‌تواند به‌عنوان جاذب مؤثر و ارزان‌قیمت برای حذف آهن و فسفات از محلول‌های آبی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها