تخریب تولوئن در یک راکتور تجزیه نوری بستر ثابت: مطالعه تجربی و شبیه سازی CFD راکتور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی پلیمر، دانشکده نفت و گاز گچساران، دانشگاه یاسوج، ایران

10.22103/jsse.2021.3060

چکیده

در این پژوهش با طراحی و ساخت یک راکتور تجزیه نوری بستر ثابت، عملکرد تخریب تولوئن مورد ارزیابی قرار گرفته است. نقش عوامل موثر بر فرآیند بررسی شد و نتایج نشان داد که در شرایط بهینه، سامانه طراحی شده قادر است تولوئن را تا میزان 30/95 % تخریب نماید. شبیه سازی راکتور بر اساس دینامیک سیالات محاسباتی با هدف پیش بینی رفتار هیدرودینامکی جریان و تعیین غلظت تولوئن در طول راکتور انجام شد. یافته ها نشان داد که مدل پیشنهاد شده قادر است با دقت بالایی نرخ تخریب تولوئن را در طول راکتور پیش بینی نماید. مقایسه عملکرد سامانه طراحی شده با سایر سامانه ها نشان داد که سامانه حاضر نه تنها می تواند غلظت بالاتری از تولوئن را در زمان کمتری تخریب نماید، بلکه به مقدار کاتالیزگر نوری کمتری در واحد سطح نیاز دارد که این مساله به لحاظ اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در طراحی راکتورهای تجزیه نوری برای عملکرد در مقیاس صنعتی مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها