مدلسازی سینتیکی و انتقال جرم در فرآیند جذب سطحی داروی کتورولاک ترومتامین بر روی جاذب متخلخل چارچوب فلز آلی UiO-66

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی شیمی-دانشکده مهندسی شیمی و مواد- دانشگاه صنعتی شاهرود

10.22103/jsse.2021.3059

چکیده

در پژوهش حاضر، به منظور مطالعه و پیش‌بینی فرآیند جذب سطحی آلاینده دارویی کتورولاک ترومتامین (KTC) بر روی جاذب متخلخل چارچوب فلز آلی UiO-66 یک مقایسه جامع بین مدل‌های مختلف سینتیک جذب و انتقال جرم صورت گرفته است. در ابتدا یک مدل‌ سینتیکی جدید توسعه داده شده و با مدل‌های سینتیکی الوویچ و چهار شکل مختلف از مدل شبه مرتبه دوم مقایسه شده است. علاوه بر این، مدل‌های مختلف انتقال جرم از جمله وبر و موریس، نفوذ فیلمی مایع، بانگهام و بورت و مک کی و همکاران جهت تعیین مکانیسم انتقال جرم مولکول‌های دارو بر روی جاذب مورد بررسی قرار گرفته است. داده‌های تجربی اندازه‌گیری شده در آزمایشگاه با مدل‌های فوق تطبیق داده شده و نتایج بدست آمده نشان دادند که مدل شبه مرتبه دوم-1 و پس از آن مدل سینتیکی توسعه داده شده به ترتیب با ضرایب همبستگی (R^2) 999/0 و 994/0 می‌توانند به عنوان بهترین مدل‌ برای توصیف سرعت فرآیند جذب مورد استفاده قرار گیرند. همچنین بررسی نتایج مدل‌های انتقال جرم نشان داد که نفوذ فیلمی و نفوذ درون ذره‌ای هر دو در کنترل مکانیسم انتقال جرم نقش دارند و با افزایش غلظت آلاینده دارویی، ضخامت لایه مرزی و تاثیر آن در فرآیند جذب سطحی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها