سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

فرم اشتراک نشریه علوم و مهندسی جداسازی 

Journal of Separation Science and Engineering

Email: jsse@uk.ac.ir

Website:  jss.uk.ac.ir

 

برای اشتراک سالانه این مجله «دو شماره در سال», مبلغ 1,000,000 ریال را به شماره حساب 2177323970006 (صبا) بانک ملی شعبه کرمان به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه شهید باهنر کرمان واریز نموده و اسکن فیش بانکی را هم در سامانه بارگزاری نموده و هم از طریق ایمیل به نشانی jsse@uk.ac.ir ارسال فرمایید.

نشانی مجله: کرمان- دانشگاه شهید باهنر کرمان-  پژوهشکده صنایع معدنی- نشریه علوم و مهندسی جداسازی،

 تلفن تماس: 2133818-0341

 

لطفا فرم زیر را تکمیل و به آدرس نشریه ارسال فرمایید

....................................................................................................................................................................................................................

 

نام موسسه یا دانشگاه:

 

درخواست مجله مربوطه برای کدام سال می باشد؟

 

آدرس:

 

شهر:

 

تلفن:                                                                                     فاکس:

 

پست الکترونیکی:

 

 

 

نام و امضای درخواست کننده