نشریه علوم و مهندسی جداسازی (JSSE) - اصول اخلاقی انتشار مقاله