نشریه علوم و مهندسی جداسازی (JSSE) - فرایند پذیرش مقالات