نشریه علوم و مهندسی جداسازی (JSSE) - واژه نامه اختصاصی